Write Python Program to print the Union of two Lists


Topic: Write Python Program to print the Union of two Lists

Solution

l1 = [11,22,33,44]
l2 = [55,66,77,88]
union = list(set().union(l1,l2)) 
print('The Union of two lists is:',union)List all Python Programs