Zhushuqiao


Dam NameZhushuqiao
RiverXiaoxi He
Main BasinXiang Jiang
Near CityLiuyang
CountryChina
Year1992
Dam Height78
Dam Length-99
Area(Sqkm)8.8
Area(Polygonal)8.8
Capital Expenditure121.5
Depth(M)13.8
Avg Displacement Of Water15323
Catchment Area In Sqkm575
Main UsageHydroelectricity
Status3: Fair
Longitude113.85375
Latitude28.182083

List all Dams and Reservoirs